จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายเขาดินบน – มาบเสม็ดแดง ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,735,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,730,236.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 2,050,176.00.- บาท
บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,695,000.00.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,950,000.00.- บาท
บริษัท แอลดีซี กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 1,540,000.00.- บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคาที่เสนอ 1,540,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ราคาที่เสนอ 2,000,000.00.- บาท
หจก.ธนกรธารา ราคาที่เสนอ 2,320,700.00.- บาท
บริษัท ช.สมบูรณ์ทรัพย์ขนส่งและการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 1,915,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่างไทยพัฒนา ราคาที่เสนอ 1,829,900.00.- บาท
ครอบครัวเดียวกัน ราคาที่เสนอ 1,888,000.00.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคา 1,540,000.00.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 36/2563
วันที่ทำสัญญา :
25 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-15 20:28:02