จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
309,006,370.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
307,271,900.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวินัยก่อสร้าง 219,699,997.- บาท
2. กิจการร่วมค้า ไฮโดร-วรรธน์สรร กาญจนบุรี 229,680,000.- บาท
3. บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด 234,843,600.- บาท
4. บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด 237,000,000.-บาท
5. บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด 238,000,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวินัยก่อสร้าง 219,699,997.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-25 15:57:45