จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาทอยสูบน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
507,822.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
507,822.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท .เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส ราคาที่เสนอ 464,657.13.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท .เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส ราคา 464,657.13.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 33/2563
วันที่ทำสัญญา :
28 เม.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-15 20:21:00