จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายใน สถานีส่งน้ำห้วยกรด อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน
จำนวนเงินงบประมาณ :
6,656,470.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
6,656,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ธนศานติก่อสร้าง 5,906,400
หจก.เจริญยิ่งยง 6,540,000
หจก.บางน้อยสถปัตย์ 6,280,900
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ธนศานติก่อสร้าง 5,906,400
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด คุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/123/2563
วันที่ทำสัญญา :
26 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-29 11:14:29