จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างโรงสูบน้ำย้อนกลับ สถานีผลิตน้ำบ้านลาด กปภ.สาขาเพชรบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,815,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,800,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เอทูเอ เพาเวอร์ 4,144,444
บจก.ธาราเทค เอเชีย 4,263,950
บจก.พีเอสบี วอเตอร์ เทค 3,787,800
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.พีเอสบี วอเตอร์ เทค 3,787,800
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติครบถ้วนราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
ปวีณา พวงทิพย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/112/2563
วันที่ทำสัญญา :
15 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 10:00:34