จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ศรีอุบลวิลล่า จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการศรีอุบลวิลล่า ม.1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
489,884.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
489,884.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก. ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก. ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.046/2563
วันที่ทำสัญญา :
24 มี.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-30 14:58:11