จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหน้าวัดทอง ถนนเศรษฐกิจ ถึง ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
จำนวนเงินงบประมาณ :
15,109,470.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
15,100,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.สยามปทุมกรุ๊ป 8,686,000
บจก.ไทยแฟบริเคท พีอีไพพ์ 8,703,640
หจก.อึ้งแซ่เฮง 11,800,000
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.สยามปทุมกรุ๊ป 8,686,000
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติครบถ้วนราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
ปวีณา พวงทิพย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/111/2563
วันที่ทำสัญญา :
13 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 09:51:59