จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างงานขุดลอกบริเวณท่อทางดูดเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและขุดชักร่องน้ำที่ตื้นเขิน ปริมาตร 4,500 ลบ.ม. สถานีร่อนทอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
143,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
143,800.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ชนาธิป แทรกเตอร์เซอร์วิส
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ชนาธิป แทรกเตอร์เซอร์วิส
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และสามารถเข้าดำเนินการได้ทันที เนื่องจากเกิดปัยหาภัยแล้งในพื้นที่
ผู้บันทึก :
นางสาววิภาพร โมกแก้ว
เลขที่สัญญา :
8/2563
วันที่ทำสัญญา :
25 มี.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-14 17:44:33