จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สำรองข้อมูลสำหรับระบบ CIS
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,317,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,317,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด เสนอราคา 3,290,250.-บาท
2.บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 3,306,300.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด ราคา 3,258,150.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 14:19:01