จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างงานโครงการจัดการน้ำสะอาด ( Water Safety Plan : WSP ) กปภ.สาขาบางสะพาน
จำนวนเงินงบประมาณ :
321,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
321,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท อมรกานต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท อมรกานต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์การคัดเลือดราคาต่ำสุด และสามารถเข้าดำเนินการได้ทันที
ผู้บันทึก :
นางสาววิภาพร โมกแก้ว
เลขที่สัญญา :
7/2563
วันที่ทำสัญญา :
25 มี.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-14 17:35:58