จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านตาขุน (น.คีรีรัฐนิคม)
จำนวนเงินงบประมาณ :
31,373,470.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
31,373,470.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 31,373,470.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 31,373,470.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคกลาง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/61/2563
วันที่ทำสัญญา :
29 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-28 15:33:30