จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากำแพงเพชร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้างโรงเรียนอนุบาลคลองลาน ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
จำนวนเงินงบประมาณ :
264,290.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
264,290.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องศรีก่อสร้าง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 264,200.00 บาท (เงินสองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องศรีก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นายธนศักดิ์ แจ่มสว่าง
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา กพ.9/2563
วันที่ทำสัญญา :
27 ม.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-03 13:11:07