จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย 2 บ้านป่าแดดกลาง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนเงินงบประมาณ :
221,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
221,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป ราคาที่เสนอ 218,700.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป ราคาที่ตกลง 218,700.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
เลขที่สัญญา :
0962/0022
วันที่ทำสัญญา :
20 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-19 15:11:50