จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างวางท่อประปาให้กับ นางรัตนา ทาทอง โฉนดเลขที่ 19363 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนเงินงบประมาณ :
135,272.32 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
135,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรงทอง 888 ราคาที่เสนอ 133,600.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรงทอง 888 ราคาที่ตกลง 133,600.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
เลขที่สัญญา :
0962/0012
วันที่ทำสัญญา :
18 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-18 17:19:09