จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างซ่อมแซมชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
444,050.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
444,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 443,943.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่ตกลง 443,943.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาทีเหมาะสม
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม.(พ) 97/2562
วันที่ทำสัญญา :
19 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-16 17:30:42