จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ติดตั้งและวางท่อประปานายพีระพล หวังก่อนใคร บ้านเลขที่ 177 หมู่.6 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
จำนวนเงินงบประมาณ :
164,241.22 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
164,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.นพนทีการประปา ราคาที่เสนอ 164,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.นพนทีการประปา
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
ผู้บันทึก :
นางสาวประกายดาว ศรีวิชัย
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-11 16:14:58