จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฯ ให้อำเภอสนามชัยเขต เข้าบริเวณซอยวัดบางมะเฟือง หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
411,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
411,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 411,600 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.66/2562
วันที่ทำสัญญา :
19 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-11-05 17:31:08