จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู บริเวณอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงานโรงกรองน้ำป่าตัน และบ้านพักพนักงานโรงกรองน้ำอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
342,912.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
342,912.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เชียงใหม่ท็อป เซอร์วิส เสนอราคา 342,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เชียงใหม่ท็อป เซอร์วิส เสนอราคา 342,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา ชม.(พ) 99/2562
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-11-05 15:35:08