จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนบ้านห้วยแห้ง-สถานีจ่ายน้ำทับสะแก ม.1 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,284,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,263,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด จำนวน 997,770 บาท
บริษัท ไทบ้าน พัฒนา จำกัด จำนวน 1,136,700 บาท
บริษัท พีเคบี เอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น จำกัด จำนวน 780,472.77 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด จำนวน 952,999 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร จำนวน 840,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท พีเคบี เอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น จำกัด จำนวน 780,472.77 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด คุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/130/2563
วันที่ทำสัญญา :
2 มิ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-15 14:53:57