จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างประเมินมูลค่าที่ดินบริเวณตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 13-1-96 ไร่
จำนวนเงินงบประมาณ :
17,120.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,560.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จำกัด เสนอราคา 8,560 บาท
บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล จำกัด เสนอราคา 8,560 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จำกัด
บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-16 14:56:02