จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างประเมินมูลค่าที่ดินบริเวณตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 152-0-65.6 ไร่
จำนวนเงินงบประมาณ :
64,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
32,100.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จำกัด เสนอราคา 32,100 บาท
บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล จำกัด เสนอราคา 32,100 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จำกัด
บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-16 14:47:11