จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุดรธานี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
192,154.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
150,195.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ประภาศักดิ์ ราคาที่เสนอ 148,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ประภาศักดิ์ ราคาที่ตกลง 148,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ ชินอาจ
เลขที่สัญญา :
กปภ.อด.23/2562
วันที่ทำสัญญา :
17 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-10 15:17:54