จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาบ้านหนองบัว หมู่๕ ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
จำนวนเงินงบประมาณ :
126,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
126,800.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.วิไลเจริญทรัพย์ก่อสร้าง ราคา 126,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.วิไลเจริญทรัพย์ก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้รับจ้างทีมีความชำนาญในการวางท่อ
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
เลขที่สัญญา :
16/2562
วันที่ทำสัญญา :
20 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-05 10:03:49