จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านไผ่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
จำนวนเงินงบประมาณ :
154,080.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
154,080.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักษาความปลอดภัยศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 154,080.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัยศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่ตกลง 154,080.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติและความพร้อมที่ดำเนินงานได้
ผู้บันทึก :
นางมณีรัตน์ สีแพน
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.บผ./1/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-02 12:17:52