จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูงจ่ายโซนสูง กปภ.สาขาพัทลุง
จำนวนเงินงบประมาณ :
380,920.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
380,920.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บจก.อนามิน ราคาที่เสนอ 379,850.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.อนามิน
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาที่ไม่เกินงบประมาณ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/50/2562
วันที่ทำสัญญา :
26 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-02 10:43:38