จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบดิจิตอล
จำนวนเงินงบประมาณ :
159,537.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
159,537.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท บูรพา แอดวานซ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 159,537.00 บาท
บริษัท เคเอสเอ็น โปรเซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 180,400.00 บาท
บริษัท ทีบีอาร์ ไลท์ติ้ง โซลูชั้่น จำกัด ราคาที่เสนอ 191,209.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท บูรพา แอดวานซ์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-30 16:40:56