จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงคาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2562 สายภูทอก หมู่ที่2 บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
จำนวนเงินงบประมาณ :
199,680.51 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
199,680.51 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เก้าพลังทรัพย์
199,000.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เก้าพลังทรัพย์
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
งานอำนวยการ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-20 18:37:34