จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสวรรคโลก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
433,457.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
433,405.85 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง เสนอราคา 433,000.00.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.วิชชุตา มารอด
เลขที่สัญญา :
กปภ.สว.9/2562
วันที่ทำสัญญา :
28 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-20 15:27:01