จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 3423 สายสมุทรสาคร – ต.โคกขาม ระหว่าง กม.0+200-กม.7+137 กปภ.สาขาสมุทรสาคร
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,761,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,760,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 4,700,000
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 4,761,500
หจก.ทองพูน 2474 4,760,000
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 4,700,000
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/180/2562
วันที่ทำสัญญา :
16 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-20 14:18:33