จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
จำนวนเงินงบประมาณ :
123,264.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
123,264.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นางสาวธิปรักษ์ รัตนอมรภิรมย์ เสนอราคา 115,200 บาท (ไม่มี vat)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นางสาวธิปรักษ์ รัตนอมรภิรมย์ ราคา 115,200 บาท (ไม่มี vat)
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาเพียงรายเดียว และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/1/2563
วันที่ทำสัญญา :
7 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-20 09:49:30