จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการ(จ้างทำของ) ปฎิบัติงานบริการทั่วไป งานจัดเก็บรายได้ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
123,264.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
123,264.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นางสาวภานุมาศ อุนทรีจันทร์ ราคาที่เสนอ 11,520.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นางสาวภานุมาศ อุนทรีจันทร์
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-19 15:07:03