จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลฯ อาคาร ๓ การประปาส่วนภูมิภาค
จำนวนเงินงบประมาณ :
272,850.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
272,850.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ผู้เสนอราคา บริษัท ศิลาเทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 272,850.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก บริษัท ศิลาเทคโนโลยี จำกัด ราคาที่ตกลง 272,850.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-19 14:28:54