จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างบริการถ่ายเอกสารภายในสำนักงาน กปภ.ข.4 ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
400,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
40,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นางเสาวนีย์ ชาญสมุทร ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นางเสาวนีย์ ชาญสมุทร ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
นางกิติยา ศรแก้ว
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-19 16:52:59