จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 ก่อสร้างเสา คสล.รับท่อและวางท่อเมนจ่ายน้ำ S ขนาด 300 มม. บริเวณทางขึ้นภูพานน้อย กปภ.สาขาหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
จำนวนเงินงบประมาณ :
319,930.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
319,900.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก. 124 คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 319,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก. 124 คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 319,000.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้บันทึก :
นางสาวพรทิพย์ วรรณประภา
เลขที่สัญญา :
3/2562
วันที่ทำสัญญา :
18 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-18 12:46:32