จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท รุ่งธุรกิจ พรอพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด โครงการ Grand Ville ม.6 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
113,372.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
113,372.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท กุลวิชญ์ชลบุรี จำกัด ราคา 113,372 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท กุลวิชญ์ชลบุรี จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ชบ.72/2562
วันที่ทำสัญญา :
23 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-18 14:51:13