จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2"ให้กับ บจ.รินทองพัฒนา ซอยโกเต็ง ม.8 ถ.ท่ากูบ-ดอนเกลี้ยง ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
416,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
416,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
416,000.00 บาท หจก.ตาปีไปป์
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
416,000.00 บาท หจก.ตาปีไปป์
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.53/2562
วันที่ทำสัญญา :
24 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-20 15:00:00