จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.88/62
จำนวนเงินงบประมาณ :
700,825.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
700,825.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท สยามวอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 499,000.-
2. หจก. ปริชาติการโยธา 595,000.-
3. บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด 457,000.-
4. บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 434,000.-
5. บริษัท เสริมสร้างทรัพย์ จำกัด 700,000.-
6. บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 558,900.-
7. บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด 545,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 434,000.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้อง ต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
เลขที่สัญญา :
ปพย.104/62
วันที่ทำสัญญา :
19 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 11:32:00