จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเก็ต
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
162,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
162,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน ราคาที่เสนอ 162,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และราคาที่เสนอ ไม่สูงกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตติกาล จงจิต
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาภูเก็ต 16/2562
วันที่ทำสัญญา :
25 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 09:33:01