จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพวง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหันเตย หมู่ที่ 10 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง
จำนวนเงินงบประมาณ :
499,100.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
499,100.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้บันทึก :
นางสุนทรี เทียนพลกร้ง
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 19:11:03