จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสามพราน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณ :
465,102.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
465,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.ปริชาติการโยธา
2.หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง
3.บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางผ่องฉวี แก้วคชสาร
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 16:37:15