จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาผลิตป้ายรับรอง Water is Life (ป้าย ๒) จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๙ ป้าย)
จำนวนเงินงบประมาณ :
108,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
108,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายจักรวาล ผมทอง (ดั๊ก ดีไซน์) เสนอราคารวมเป็นเงิน 108,000.00 บาท ไม่รวม Vat
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายจักรวาล ผมทอง (ดั๊ก ดีไซน์) เสนอราคารวมเป็นเงิน 108,000.00 บาท ไม่รวม Vat
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 15:44:16