จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ระยะเวลา 3 เดือน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
193,803.75 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
193,803.75 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เสนอราคา 193,803.75 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เสนอราคา 192,118.50 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคาและเงื่อนไข ในประกาศ
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช.05/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 10:42:48