จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างงานโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณบ้านนายประกิต ศรีโมรา ถึงบ้านดาบเทิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
262,440.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
262,440.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 262,440.00 บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล และราคา 262,4400.00 บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
เหตุผลที่คัดเลือก :
ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะดำเนินการ จึงจำเป็นต้องจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน
ผู้บันทึก :
สุภาพร เอกบุตร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ดบ.4/2562
วันที่ทำสัญญา :
16 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 09:29:48