จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างงานโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณรอบเขานมนางลูกใต้ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
154,374.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
154,374.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ โดยเสนอราคา เป็น 154,374.00 บาท (หนึ่งแสห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์
เหตุผลที่คัดเลือก :
ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะดำเนินงานจึงจำเป็นต้องจ้างบุคคลภายนอกดำเนินงานแทน
ผู้บันทึก :
สุภาพร เอกบุตร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ดบ.3/2562
วันที่ทำสัญญา :
5 ก.พ. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 09:09:18