จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง สูบน้ำแรงต่ำ RVM 02 TL สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด
จำนวนเงินงบประมาณ :
142,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
142,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นายสมชาย สนใจ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 18:55:55