จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
396,970.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
337,050.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เค - 4 จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๗,๐๕๐.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เค - 4 จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๗,๐๕๐.๐๐ บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-04 15:51:11