จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ(สูบขึ้นผลิต) RSM 03 ST สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม
จำนวนเงินงบประมาณ :
131,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
131,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นายสมชาย สนใจ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 18:54:50