จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,615,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,557,300.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
๑. หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. บจก. สิยามา ก่อสร้าง เสนอราคา ๒,๕๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. หจก. สุธา กรุ๊ป เสนอราคา ๒,๕๕๗,๓๐๐.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทวีทรัพย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/52/2562
วันที่ทำสัญญา :
26 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-13 16:16:19