จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ควบคุมการสูบจ่ายน้ำและดูแลสถานีเพิ่มแรงดันน้ำโคกสูง สถานีเพิ่มแรงดันน้ำบ้านท่านางหอม และสถานีสูบจ่ายน้ำ สนง.กปภ.สาขาสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
384,237.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
384,237.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.คลีนพาวเวอร์ เอ็นจิเนียร์ ราคาที่เสนอ 384,237.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.หจก.เอสเอซี.เอ็นเนอร์จี ราคาที่เสนอ 400,608.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.บริษัท ไปโอแก๊ส เน็ต ภูเก็ต จำกัด ราคาที่เสนอ 405,423.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.หจก.คลีนพาวเวอร์ เอ็นจิเนียร์ ราคาที่เสนอ 384,237.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่เสนอเท่ากับราคางบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-13 15:31:43