จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเก็ต
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อน้ำดิบโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน จากขุมเหมืองม่าหนิก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,712,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,712,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นางสาวกาญจนา จิรายุส ๔.๐๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นางสาวกาญจนา จิรายุส ๔.๐๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผลที่คัดเลือก :
สินค้าที่ซื้อเป็นสินค้าเฉพาะ และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตติกาล จงจิต
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาภูเก็ต 15/2562
วันที่ทำสัญญา :
26 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-13 13:49:41